top of page

Privacybeleid

Wettelijke waarschuwing

Ana-Isabel García Vázquez informeert u over haar privacybeleid met betrekking tot de behandeling en bescherming van persoonlijke gegevens van gebruikers en klanten die kunnen worden verzameld door te browsen of diensten te contracteren via de website www.clinicaplayalbir.com.

In die zin garandeert de Eigenaar de naleving van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, weerspiegeld in organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (LOPD GDD). Het voldoet ook aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (GDPR).

Het gebruik van de website impliceert de aanvaarding van dit privacybeleid en de voorwaarden die zijn opgenomen in de juridische kennisgeving.

Identiteit van de verantwoordelijke persoon

Principes toegepast bij gegevensverwerking

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens zal de Eigenaar de volgende principes toepassen die voldoen aan de vereisten van de nieuwe Europese verordening gegevensbescherming:

 • Principe van wettigheid, loyaliteit en transparantie: De Houder zal altijd toestemming nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor een of meer specifieke doeleinden kan zijn waarover hij u vooraf in absolute transparantie zal informeren.

 • Principe van gegevensminimalisatie: de houder vraagt alleen de gegevens op die strikt noodzakelijk zijn voor het doel of de doeleinden waarvoor ze worden opgevraagd.

 • Principe van beperking van de bewaartermijn: De gegevens worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het doel of de doeleinden van de behandeling.
  De Eigenaar zal u informeren over de overeenkomstige bewaartermijn volgens het doel. In het geval van abonnementen zal de Houder periodiek de lijsten herzien en die inactieve records gedurende geruime tijd verwijderen.

 • Principe van integriteit en vertrouwelijkheid: Uw gegevens worden zodanig behandeld dat de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit ervan gewaarborgd zijn. U dient te weten dat de Eigenaar de nodige voorzorgsmaatregelen neemt om ongeoorloofde toegang tot of oneigenlijk gebruik van de gegevens van zijn gebruikers door derden te voorkomen.

Het verkrijgen van persoonsgegevens

 • Door contact op te nemen via de contactformulieren of een e-mail te sturen.

Jou rechten

De Houder informeert u dat u met betrekking tot uw persoonsgegevens het recht heeft om:

 • Vraag toegang tot opgeslagen gegevens.

 • Vraag een rectificatie of annulering aan.

 • Vraag de beperking van uw behandeling aan.

 • Maak bezwaar tegen de behandeling.

 • Vraag de overdraagbaarheid van uw gegevens aan.

De uitoefening van deze rechten is persoonlijk en moet daarom rechtstreeks worden uitgeoefend door de belanghebbende partij, die hier rechtstreeks om verzoekt bij de Eigenaar, wat betekent dat elke klant, abonnee of medewerker die zijn gegevens op elk moment heeft verstrekt, contact kan opnemen met de Eigenaar en informatie kan opvragen over de gegevens die u hebt opgeslagen en hoe u ze hebt verkregen, verzoeken om rectificatie, verzoeken om overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens, zich verzetten tegen de behandeling, het gebruik ervan beperken of verzoeken om de verwijdering van deze gegevens in de bestanden van de houder.

Om uw recht op toegang, rectificatie, annulering, overdraagbaarheid en verzet uit te oefenen, moet u een e-mail sturen naar ana.clinicavet.ser@gmail.com samen met een geldig wettelijk bewijs, zoals een fotokopie van een identiteitsbewijs of gelijkwaardig.

U hebt het recht op effectieve rechtsbescherming en het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in dit geval het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die u aanbelangen in strijd is met de verordening.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u verbinding maakt met de website om een e-mail naar de eigenaar te sturen, zich te abonneren op hun nieuwsbrief of een contract aan te gaan, verstrekt u persoonlijke informatie waarvoor de eigenaar verantwoordelijk is. Deze informatie kan persoonlijke gegevens bevatten zoals uw IP-adres, voor- en achternaam, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie. Door deze informatie te verstrekken, geeft u toestemming voor het verzamelen, gebruiken, beheren en opslaan van uw informatie door superadmin.es, alleen zoals beschreven in de juridische kennisgeving en in dit privacybeleid.

De persoonlijke gegevens en het doel van de behandeling door de Eigenaar is verschillend, afhankelijk van het systeem voor het vastleggen van informatie:

 • Contactformulieren: De Eigenaar vraagt om persoonsgegevens, waaronder mogelijk: Voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres van uw website om uw vragen te beantwoorden.
  De Eigenaar gebruikt deze gegevens bijvoorbeeld om te reageren op uw berichten, twijfels, klachten, opmerkingen of zorgen die u mogelijk heeft met betrekking tot de informatie op de website, de diensten die via de website worden aangeboden, de behandeling van uw persoonsgegevens, vragen over de juridische teksten op de website, evenals elke andere vraag die u heeft en die niet onderworpen is aan de voorwaarden van de website of het contract.

Er zijn andere doeleinden waarvoor de Eigenaar uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Om naleving van de voorwaarden in de juridische kennisgeving en in de toepasselijke wetgeving te garanderen. Dit kan de ontwikkeling van tools en algoritmen omvatten die deze website helpen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die het verzamelt te waarborgen.

 • Om de diensten aangeboden door deze website te ondersteunen en te verbeteren.

 • Navigatie analyseren. De Eigenaar verzamelt andere niet-identificeerbare gegevens die worden verkregen door het gebruik van cookies die naar uw computer worden gedownload wanneer u de website bezoekt waarvan de kenmerken en het doel worden beschreven in het Cookiebeleid.

 • Om sociale netwerken te beheren. de houder is aanwezig op sociale netwerken. Als u een volger wordt op de sociale netwerken van de Eigenaar, wordt de verwerking van persoonsgegevens beheerst door deze sectie, evenals door de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en de toegangsregels die behoren tot het sociale netwerk dat in elk geval van toepassing is en die je eerder hebt geaccepteerd.

U kunt het privacybeleid van de belangrijkste sociale netwerken raadplegen via deze links:

 • Facebook

 • Twitteren

 • instagram

 

De houder zal uw persoonsgegevens verwerken om zijn aanwezigheid op het sociale netwerk correct te beheren, u te informeren over zijn activiteiten, producten of diensten, evenals voor elk ander doel dat de regelgeving van sociale netwerken toestaat.

In geen geval zal de Eigenaar de profielen van volgers op sociale netwerken gebruiken om individueel reclame te sturen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, neemt de Eigenaar alle redelijke voorzorgsmaatregelen en volgt hij de best practices in de branche om verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging ervan te voorkomen.

De website wordt gehost door wix.com. De veiligheid van uw gegevens is gegarandeerd, aangezien zij hiervoor alle nodige beveiligingsmaatregelen nemen. U kunt hun privacybeleid raadplegen voor meer informatie.

Inhoud van andere websites

De pagina's van deze website kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich precies hetzelfde alsof u de andere website had bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende trackingcode van derden insluiten en uw interactie volgen met behulp van deze code.

Cookiebeleid

Om deze website goed te laten werken, moet u cookies gebruiken, dit is informatie die wordt opgeslagen in uw webbrowser.

Op de pagina Cookiebeleid kunt u alle informatie raadplegen met betrekking tot het verzamelingsbeleid, het doel en de behandeling van cookies.

Legitimatie voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is: toestemming.

Om contact op te nemen met de Eigenaar, u te abonneren op een nieuwsbrief of opmerkingen te maken op deze website, moet u dit Privacybeleid accepteren.

Categorieën van persoonsgegevens

De categorieën van persoonsgegevens die door de Houder worden verwerkt zijn:

 • Identificatiegegevens.

Bewaring van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die u aan de Eigenaar verstrekt, worden bewaard totdat u om verwijdering verzoekt.

Web navigatie

Tijdens het browsen op de WEBSITE kunnen niet-identificeerbare gegevens worden verzameld, waaronder IP-adres, geolocatie, een overzicht van hoe de diensten en sites worden gebruikt, surfgedrag en andere gegevens die niet kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

De website maakt gebruik van de volgende analysediensten van derden:

 • Google Analytics

 • Dubbelklik door Google

De Eigenaar gebruikt de verkregen informatie om statistische gegevens te verkrijgen, trends te analyseren, de site te beheren, browsepatronen te bestuderen en demografische informatie te verzamelen.

Nauwkeurigheid en waarheidsgetrouwheid van persoonsgegevens

U stemt ermee in dat de aan de Eigenaar verstrekte gegevens correct, volledig, exact en actueel zijn, en om ze naar behoren bij te werken.

Als gebruiker van de website bent u als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de gegevens die u naar de site stuurt, waarbij u de eigenaar ontheft van elke verantwoordelijkheid in dit opzicht.

Aanvaarding en toestemming

Als Gebruiker van de Website verklaart u op de hoogte te zijn gesteld van de voorwaarden inzake de bescherming van persoonsgegevens, u aanvaardt en stemt in met de behandeling daarvan door de Eigenaar op de wijze en voor de doeleinden aangegeven in dit Privacybeleid.

herroepbaarheid

Om uw recht op toegang, rectificatie, annulering, overdraagbaarheid en verzet uit te oefenen, moet u een e-mail sturen naar ana.clinicavet.ser@gmail.com samen met een geldig wettelijk bewijs, zoals een fotokopie van een identiteitsbewijs of gelijkwaardig.

De uitoefening van uw rechten omvat geen gegevens die de Eigenaar verplicht is te bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Wijzigingen in het privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie, evenals aan praktijken in de branche.

Dit beleid blijft van kracht totdat het wordt gewijzigd door anderen die naar behoren zijn gepubliceerd.

bottom of page