top of page

Voorwaarden

Wettelijke waarschuwing

Anna Isabel Garciavazquez, verantwoordelijk voor de website, hierna VERANTWOORDELIJK, stelt dit document ter beschikking van gebruikers, waarmee het wil voldoen aan de verplichtingen uiteengezet in Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), evenals het informeren van alle gebruikers van de website over de gebruiksvoorwaarden.


Elke persoon die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker op zich en verbindt zich tot de naleving en strikte naleving van de hierin vermelde bepalingen, evenals alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn.

Ana Isabel García Vázquez behoudt zich het recht voor om elk type informatie dat op de website verschijnt te wijzigen, zonder enige verplichting om de gebruikers hiervan vooraf op de hoogte te stellen of de gebruikers op de hoogte te stellen van deze verplichtingen, waarbij publicatie op de website van Ana als voldoende wordt beschouwd.

 
1. IDENTIFICATIE VAN GEGEVENS
Sociale denominatie:Ana Isabel García Vazquez
Handelsnaam: Dierenkliniek Playalbir

NIF: 21450992L
Collegiale nummer: 440
Adres: C/ Narciso Yepes, 4 Local 5, 03581 Albir, Alicante, Spanje
e-mailen:ana.clinicavet.ser@gmail.com
 

2. VOORWERP

Via de Website bieden wij Gebruikers de mogelijkheid om informatie over onze diensten in te zien.

3. PRIVACY EN GEGEVENSVERWERKING

Wanneer het nodig is om persoonlijke gegevens te verstrekken voor toegang tot bepaalde inhoud of diensten, garanderen gebruikers de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, authenticiteit en geldigheid ervan. Het bedrijf zal deze gegevens de overeenkomstige geautomatiseerde behandeling geven, afhankelijk van de aard of het doel ervan, in de voorwaarden die worden vermeld in het gedeelte Privacybeleid.


4. INDUSTRIEEL EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat alle inhoud die op de Webruimte wordt weergegeven en in het bijzonder ontwerpen, teksten, afbeeldingen, logo's, iconen, knoppen, software, handelsnamen, handelsmerken of andere tekens die vatbaar zijn voor industrieel gebruik en/of commerciële zijn onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten en alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens, alle industriële en intellectuele eigendomsrechten, op de inhoud en / of andere elementen die op de pagina zijn ingevoegd, die het exclusieve eigendom zijn van het bedrijf en / of derden , die het exclusieve recht hebben om ze in economisch verkeer te gebruiken. Om al deze redenen stemt de Gebruiker ermee in dergelijke inhoud niet te reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar te stellen of op enige andere manier publiekelijk te communiceren, transformeren of wijzigen, waardoor het bedrijf gevrijwaard blijft van elke claim die voortvloeit uit schending van dergelijke verplichtingen.

Toegang tot de Webruimte houdt in geen geval enige vorm van afstand, overdracht, licentie of gehele of gedeeltelijke overdracht van genoemde rechten in, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze algemene gebruiksvoorwaarden van de webruimte verlenen gebruikers geen ander recht op gebruik, wijziging, exploitatie, reproductie, distributie of openbare communicatie van de webruimte en/of de inhoud ervan dan die welke hierin uitdrukkelijk worden vermeld. Elk ander gebruik of exploitatie van rechten is onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming die specifiek voor dit doel is verleend door het bedrijf of de derde eigenaar van de betrokken rechten.

De inhoud, teksten, foto's, ontwerpen, logo's, afbeeldingen, computerprogramma's, broncodes en in het algemeen alle bestaande intellectuele creaties in deze Ruimte, evenals de Ruimte zelf als geheel, als een multimediaal artistiek werk, zijn beschermd als rechten auteursrecht door auteursrecht. Het bedrijf is de eigenaar van de elementen waaruit het grafische ontwerp van de Web Space bestaat, de menu's, navigatieknoppen, de HTML-code, de teksten, afbeeldingen, texturen, grafieken en alle andere inhoud van de Web Space of in ieder geval , heeft de overeenkomstige autorisatie voor het gebruik van genoemde elementen. De inhoud van de webruimte mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, noch verzonden, noch geregistreerd door een systeem voor het ophalen van informatie, in welke vorm of op welke manier dan ook, tenzij de voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van de bovengenoemde Entiteit.

Het is ook verboden om het "auteursrecht", de technische beschermingsmiddelen of enige informatiemechanismen die de inhoud kan bevatten, te wissen, te omzeilen en/of te manipuleren. De gebruiker van deze webruimte verbindt zich ertoe de vermelde rechten te respecteren en elke actie te vermijden die hen zou kunnen schaden, waarbij het bedrijf in elk geval de uitoefening van alle middelen of juridische acties die daarmee overeenkomen ter verdediging van zijn legitieme intellectuele en industriële eigendomsrechten behoudt. .

5. VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE GEBRUIKER VAN DE WEBRUIMTE

De Gebruiker stemt ermee in om:

 1. Passend en rechtmatig gebruik maken van de webruimte, de inhoud en diensten, in overeenstemming met: (i) te allen tijde de toepasselijke wetgeving; (ii) de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Webruimte; (iii) moraliteit en algemeen aanvaarde goede gewoonten en (iv) openbare orde.

 2. Voorzie uzelf van alle middelen en technische vereisten die nodig zijn om toegang te krijgen tot de webruimte.

 3. Geef waarheidsgetrouwe informatie door de formulieren in de Web Space in te vullen met hun persoonlijke gegevens en ze te allen tijde up-to-date te houden, zodat ze te allen tijde beantwoorden aan de werkelijke situatie van de Gebruiker. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onnauwkeurige verklaringen en voor de schade die het bedrijf of derden wordt berokkend als gevolg van de verstrekte informatie.
   

Niettegenstaande de bepalingen van het vorige lid dient de Gebruiker zich tevens te onthouden van:

 1. Ongeoorloofd of frauduleus gebruik maken van de Webruimte en/of de inhoud voor ongeoorloofde doeleinden of effecten, verboden in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, schadelijk voor de rechten en belangen van derden, of dat op enigerlei wijze kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten, het normale gebruik van de services of documenten, bestanden en allerlei soorten inhoud die op computerapparatuur zijn opgeslagen, verslechteren of verhinderen.

 2. Toegang krijgen tot of proberen toegang te krijgen tot bronnen of beperkte gebieden van de webruimte, zonder te voldoen aan de voorwaarden die voor dergelijke toegang vereist zijn.

 3. Schade veroorzaken aan de fysieke of logische systemen van de Web Space, haar toeleveranciers of derden.

 4. Computervirussen of andere fysieke of logische systemen op het netwerk introduceren of verspreiden die schade kunnen toebrengen aan de fysieke of logische systemen van het bedrijf, leveranciers of derden.

 5. Pogingen om toegang te krijgen tot de gegevens van het bedrijf, externe providers en andere Gebruikers, deze te gebruiken en/of te manipuleren.

 6. De inhoud reproduceren of kopiëren, distribueren, openbare toegang verlenen via enige vorm van openbare communicatie, transformeren of wijzigen, tenzij u de toestemming hebt van de eigenaar van de overeenkomstige rechten of het wettelijk is toegestaan.

 7. Verwijder, verberg of manipuleer de opmerkingen over intellectuele of industriële eigendomsrechten en andere gegevens die de rechten van het bedrijf of derden die in de inhoud zijn opgenomen identificeren, evenals de technische beschermingsmiddelen of andere informatiemechanismen die in de inhoud kunnen worden ingevoegd.

 8. De inhoud verkrijgen en trachten te verkrijgen met behulp van andere middelen of procedures dan die, afhankelijk van het geval, voor dit doel beschikbaar zijn gesteld of uitdrukkelijk zijn aangegeven op de webpagina's waar de inhoud zich bevindt of, in het algemeen, op de pagina's die gewoonlijk op internet worden gebruikt omdat ze geen risico van beschadiging of onbruikbaarheid van de webruimte en/of de inhoud met zich meebrengen.

 9. In het bijzonder, en louter indicatief en niet limitatief, verbindt de Gebruiker zich ertoe om geen informatie, gegevens, inhoud, berichten, grafieken, tekeningen, geluids- en/of beeldbestanden, foto's, opnames, software en, in het algemeen, elk soort materiaal dat: • op enigerlei wijze in strijd is met, kleineert of inbreuk maakt op de grondrechten en openbare vrijheden die grondwettelijk, in internationale verdragen en in de rest van de huidige wetgeving worden erkend • aanzet tot, aanzet tot of promoot tot criminele, denigrerende , lasterlijk, gewelddadig of, in het algemeen, acties die in strijd zijn met de wet, moraal, algemeen aanvaarde goede gewoonten of openbare orde • Aanzetten tot, aanzetten tot of bevorderen van discriminerende acties, attitudes of gedachten vanwege geslacht, ras, religie, overtuigingen, leeftijd of toestand • Opnemen, beschikbaar stellen of toegang geven tot producten, elementen, berichten en/of diensten van illegaal, gewelddadig, beledigend, schadelijk, vernederend of, in het algemeen, in strijd met de wet, goede zeden en algemeen aanvaarde goede gewoonten of openbare orde. Een onaanvaardbare staat van angst of vrees opwekken of kunnen opwekken • Aanzetten tot of aanzetten tot gevaarlijke, risicovolle of schadelijke praktijken voor de gezondheid en het mentale evenwicht • Wordt beschermd door wetgeving inzake intellectuele of industriële bescherming met betrekking tot de samenleving of derden zonder waarvoor toestemming is verleend voor het beoogde gebruik.• In strijd is met de eer, de persoonlijke en familiale privacy of het imago van mensen.• Vormt elke vorm van publiciteit.• Bevat elk type virus of programma dat de normale werking van de webruimte verhindert.

Als u een wachtwoord krijgt om toegang te krijgen tot bepaalde diensten en/of inhoud van de Web Space, stemt u ermee in dit zorgvuldig te gebruiken en het te allen tijde geheim te houden. Bijgevolg zal hij verantwoordelijk zijn voor de juiste bewaring en vertrouwelijkheid, en ermee instemmen deze niet tijdelijk of permanent over te dragen aan derden, noch om toegang te verlenen tot de bovengenoemde diensten en/of inhoud door buitenstaanders. Evenzo bent u verplicht om het bedrijf op de hoogte te stellen van elke gebeurtenis die kan leiden tot oneigenlijk gebruik van uw wachtwoord, zoals, maar niet beperkt tot, diefstal, verlies of ongeoorloofde toegang, om door te gaan met de onmiddellijke annulering ervan. Bijgevolg zal het bedrijf, zolang de voorafgaande kennisgeving niet is gedaan, vrijgesteld zijn van elke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit het ongepaste gebruik van zijn wachtwoord, waarbij het zijn verantwoordelijkheid is voor elk onwettig gebruik van de inhoud en/of diensten van de Web Space door enigerlei onrechtmatige derde partij. Als u door nalatigheid of opzettelijk niet voldoet aan een van de verplichtingen die zijn vastgelegd in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, bent u aansprakelijk voor alle schade en verliezen die voor het bedrijf kunnen voortvloeien uit deze schending.

6. VERANTWOORDELIJKHEDEN

Continue toegang is niet gegarandeerd, evenmin als het correct bekijken, downloaden of gebruiken van de elementen en informatie op de website die kunnen worden verhinderd, gehinderd of onderbroken door factoren of omstandigheden buiten haar controle. Het is niet verantwoordelijk voor de beslissingen die kunnen worden genomen als gevolg van toegang tot de aangeboden inhoud of informatie.

De dienst kan worden onderbroken of de relatie met de Gebruiker kan onmiddellijk worden beëindigd als wordt vastgesteld dat het gebruik van zijn Webruimte of een van de daarin aangeboden diensten in strijd is met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. , verliezen, verliezen, claims of uitgaven die voortvloeien uit het gebruik van de webruimte.

Het is alleen verantwoordelijk voor het zo snel mogelijk verwijderen van de inhoud die dergelijke schade kan veroorzaken, op voorwaarde dat het hiervan op de hoogte wordt gesteld. In het bijzonder zijn wij niet verantwoordelijk voor enige schade die onder meer kan voortvloeien uit:

 1. Interferenties, onderbrekingen, storingen, omissies, telefoonstoringen, vertragingen, blokkades of onderbrekingen in de werking van het elektronische systeem, veroorzaakt door tekortkomingen, overbelastingen en fouten in de telecommunicatielijnen en -netwerken, of door enige andere oorzaak buiten de controle van het bedrijf.

 2. Illegale inbraken door het gebruik van kwaadaardige programma's van welke aard dan ook en via elk communicatiemiddel, zoals computervirussen of andere.

 3. Oneigenlijk of ongepast misbruik van de Webruimte.

 4. Beveiligings- of navigatiefouten veroorzaakt door een storing in de browser of door het gebruik van niet-geüpdatete versies daarvan. De beheerder van de webruimte behoudt zich het recht voor om alle inhoud of informatie in de webruimte geheel of gedeeltelijk in te trekken.

Het bedrijf sluit elke verantwoordelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die het gevolg zou kunnen zijn van misbruik van de gratis beschikbare en gebruikte diensten door de gebruikers van de webruimte. Evenzo is het vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor de inhoud en informatie die kan worden ontvangen als resultaat van de formulieren voor gegevensverzameling, aangezien het alleen hetzelfde is voor het verlenen van consultatie- en twijfeldiensten. Aan de andere kant, in het geval van het veroorzaken van schade als gevolg van een onwettig of onjuist gebruik van genoemde diensten, kan de Gebruiker worden gevorderd voor de veroorzaakte schade of verliezen.

U vrijwaart het bedrijf tegen alle schade die voortvloeit uit claims, acties of eisen van derden als gevolg van uw toegang tot of gebruik van de Web Space. Evenzo stemt u ermee in schadeloos te stellen voor enige schade die kan voortvloeien uit het gebruik door u van "robots", "spiders", "crawlers" of vergelijkbare tools die worden gebruikt voor het verzamelen of extraheren van gegevens of enige andere actie van uw kant die u oplegt een onredelijke belasting vormen voor de werking van de Webruimte.

7. HYPERLINKS

De Gebruiker verbindt zich ertoe om op geen enkele manier, zelfs niet via een hyperlink of hyperlink, de Webruimte, evenals de inhoud ervan, te reproduceren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk geautoriseerd door de persoon die verantwoordelijk is voor het bestand.

De Webruimte kan links bevatten naar andere webruimten, beheerd door derden, om de toegang van de Gebruiker tot informatie van samenwerkende en/of sponsorende bedrijven te vergemakkelijken. In overeenstemming hiermee is het bedrijf niet verantwoordelijk voor de inhoud van genoemde webruimten, noch bevindt het zich in een positie van garant of/of partij die de diensten en/of informatie aanbiedt die via links van derden aan derden kunnen worden aangeboden. .

De gebruiker krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om links naar de hoofdpagina van de webruimte te maken, uitsluitend voor privé en niet-commercieel gebruik. De webruimten die een link naar onze webruimte bevatten (i) mogen hun relatie niet vervalsen of bevestigen dat een dergelijke link is geautoriseerd, noch merken, benamingen, handelsnamen, logo's of andere onderscheidende tekens van ons bedrijf bevatten; (ii) mag geen inhoud bevatten die als smakeloos, obsceen, beledigend of controversieel kan worden beschouwd, die aanzet tot geweld of discriminatie op basis van geslacht, ras of religie, in strijd is met de openbare orde of illegaal is; (iii) mag niet linken naar een andere pagina van de Webruimte dan de hoofdpagina; (iv) moet linken naar het adres van de webruimte zelf, zonder de webruimte die de link maakt toe te staan de webruimte te reproduceren als onderdeel van zijn website of binnen een van zijn "frames" of een "browser" te creëren op een van de de pagina's van de webruimte. Het bedrijf kan te allen tijde verzoeken om een link naar de webruimte te verwijderen, waarna het onmiddellijk moet overgaan tot het verwijderen ervan.

Het bedrijf heeft geen controle over de informatie, inhoud, producten of diensten die worden aangeboden door andere webruimten die links naar de webruimte hebben gemaakt.

8. GEGEVENSBESCHERMING

Om sommige van de Diensten te gebruiken, moet de Gebruiker vooraf bepaalde persoonlijke gegevens verstrekken. Het bedrijf zal deze gegevens automatisch verwerken en de bijbehorende beveiligingsmaatregelen toepassen, alles in overeenstemming met de AVG, LOPDGDD en LSSI. De gebruiker heeft toegang tot het gevolgde beleid bij de behandeling van persoonsgegevens, evenals tot het vaststellen van de eerder vastgestelde doeleinden, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in het privacybeleid.

9. COOKIES

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om "cookie"-technologie in de webruimte te gebruiken, om u als frequente gebruiker te herkennen en uw gebruik van de webruimte te personaliseren door vooraf uw taal of de meest gewenste of specifieke inhoud te selecteren.

Cookies verzamelen het IP-adres van de gebruiker, waarbij Google verantwoordelijk is voor de verwerking van deze informatie.

Cookies zijn bestanden die via een webserver naar een browser worden gestuurd om het browsen van de gebruiker in de webruimte vast te leggen, wanneer de gebruiker de ontvangst ervan toestaat. Als u wilt, kunt u uw browser zo configureren dat u op het scherm wordt geïnformeerd over de ontvangst van cookies en dat de installatie van cookies op uw harde schijf wordt voorkomen. Raadpleeg de instructies en handleidingen van uw browser om deze informatie uit te breiden.

Dankzij cookies is het mogelijk dat de browser van de computer die door de Gebruiker wordt gebruikt, kan worden herkend om inhoud te bieden en browse- of advertentievoorkeuren van de Gebruiker aan te bieden, aan de demografische profielen van Gebruikers en om bezoeken en verkeer te meten. parameters, controle over de voortgang en het aantal inzendingen.

10. VERKLARINGEN EN GARANTIES

Over het algemeen zijn de in de Web Space aangeboden inhoud en diensten louter informatief. Daarom wordt door het aanbieden ervan geen garantie of verklaring gegeven met betrekking tot de inhoud en diensten die worden aangeboden in de webruimte, inclusief maar niet beperkt tot garanties van wettigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid of verhandelbaarheid, behalve in de aan de voor zover dergelijke verklaringen en garanties niet wettelijk kunnen worden uitgesloten.

11. OVERMACHT

Het bedrijf is in geen geval aansprakelijk in geval van onmogelijkheid om service te verlenen, als dit te wijten is aan langdurige onderbrekingen van de elektriciteitsvoorziening, telecommunicatielijnen, sociale conflicten, stakingen, oproer, explosies, overstromingen, handelen en nalaten van de overheid, en in het algemeen alle gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenis.

12. GESCHILLENBESLECHTING. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
 

Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, evenals op het gebruik van de Webruimte, is Spaans recht van toepassing. Voor de oplossing van een controverse zullen de partijen zich onderwerpen aan de rechtbanken en tribunalen van de maatschappelijke zetel van de persoon die verantwoordelijk is voor de website.

In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet-afdwingbaar of nietig is krachtens de toepasselijke wetgeving of als gevolg van een gerechtelijke of administratieve beslissing, zal deze niet-afdwingbaarheid of nietigheid deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet onafdwingbaar of nietig maken als een geheel. In dergelijke gevallen zal het bedrijf overgaan tot wijziging of vervanging van genoemde bepaling door een andere die geldig en afdwingbaar is en die, voor zover mogelijk, het doel en de claim bereikt die in de oorspronkelijke bepaling worden weerspiegeld.

Algemene voorwaarden: basis

Dat gezegd hebbende, de Algemene voorwaarden ("T&C") zijn een juridisch bindende reeks voorwaarden die door u, als eigenaar van deze website, zijn gedefinieerd. De AV stellen de wettelijke limieten vast die gelden voor de activiteiten van websitebezoekers, of uw klanten, tijdens het bezoeken van of deelnemen aan deze website. Het doel van de AV is om de rechtsverhouding tussen bezoekers van de site en u als eigenaar van de site vast te stellen.

De AV moeten worden gedefinieerd in overeenstemming met de specifieke behoeften en aard van elke website. Een website die bijvoorbeeld producten aanbiedt aan klanten in e-commerce-activiteiten vereist andere AV dan de AV van een website die alleen informatie verstrekt (zoals een blog, startpagina, enz.).

 

De algemene voorwaarden geven u, als eigenaar van de website, de mogelijkheid om uzelf te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid, maar dit kan verschillen van rechtsgebied tot rechtsgebied, dus zorg ervoor dat u plaatselijk juridisch advies inwint als u probeert uzelf te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Wat moet worden opgenomen in het document met de algemene voorwaarden

Over het algemeen pakken algemene voorwaarden dit soort kwesties aan: wie is geautoriseerd om de website te gebruiken, mogelijke betalingsmethoden, een verklaring dat de website-eigenaar zijn aanbod in de toekomst kan wijzigen, de soorten garanties die de website-eigenaar website-eigenaar zijn klanten biedt , een verwijzing naar intellectueel eigendom of copyrightkwesties (indien relevant), het recht van de website-eigenaar om het account van een lid op te schorten of te beëindigen en nog veel meer._cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

 

Lees voor meer informatie ons artikel Hoe u een beleid met algemene voorwaarden maakt.

bottom of page